T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması
 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 3. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 4. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği.
 6. Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 9. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 11. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 13. İki adet fotoğraf.
Belgeler tamamlanmış ise;
 
 1. Dosyanın hazırlığı  30 dakika.
   
 2. Tahkikat süresi ortalama 1 ay
   
 3. Komisyonda görüşülmesi 30 dk.
 
 1. Bakanlığa gönderilmesi 2 gün
2
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması
 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 3. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği.
 6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 8. İki adet fotoğraf.
Belgeler tamamlanmış ise;
 
 1. Dosyanın hazırlığı  30 dakika.
 
 1. Bakanlığa gönderilmesi 2 gün
3
Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması
 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 4. Medenî hal belgesi.
 5. Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
 6. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 7. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
 8. Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 9. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 10. İki adet fotoğraf.
Belgeler tamamlanmış ise;
 
 1. Dosyanın hazırlığı  30 dakika.
 
 1. Bakanlığa gönderilmesi 2 gün
4
Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması
 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneği.
 3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 7. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 9. İki adet fotoğraf.
Belgeler tamamlanmış ise;
 
 1. Dosyanın hazırlığı  30 dakika.
   
 2. Tahkikat süresi ortalama 1 ay
   
 3. Komisyonda görüşülmesi 30 dk.
 
 1. Bakanlığa gönderilmesi 2 gün
5
Türk Vatandaşlığından Çıkma
 1. İsteği belirten form dilekçe
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, henüz kazanmamış ise kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği.
 4. Türk Vatandaşlığından çıkma izni isteyen  ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı
Belgeler tamamlanmış ise;
 
 1. Dosyanın hazırlığı  30 dakika.
 
 1. Bakanlığa gönderilmesi 2 gün
6
Bilgi Edinme Başvurularına Cevap Verilmesi
 1. 4982 Sayılı Yasa gereği yazılı veya elektronik ortamda talep
Maksimum 15  iş günü
7
Evlenme Başvuru ve Nikah Akdi
 1. Evlenme Ehliyet Belgesi
 2. 4’er Adet fotoğraf
 3. Sağlık Raporu
 4. Nüfus Cüzdanı yada Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 
 
Belgeler tamamlanmış ise;
20 dakika
(Başvuru en az 24 saat önce yapılmalıdır.)
8
Hususi Pasaport
 1. Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı
 2. 2 adet biyometrik fotoğraf
 3. Pasaport defter bedeli (Defterdarlık-bankalar) ve (makbuzlarda tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imzalı olacak)
 4. Hususi damgalı pasaport talep formu (Çalıştığı Kurum tarafından doldurulacak, Islak imzalı formun  üst kısmında imza, alt kısmında  imza ve mühür) (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne daha önceden yetkili olarak bildirilen kişiler tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olacak)
 5. Kurumdan alınacak kadro yazıları ıslak imzalı olacak
 6. Hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan emekli veya çekilme nedeniyle hak sahiplerinin talep formu yerine kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadrosunu gösterir resmi belge istenir.(Kurum tarafından ıslak imzalı)
 7. Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi ( e-devlet kapısı barkod numaralı veya okuldan alınanlar ıslak imzalı olacak ) veya ( Yurt dışında Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge)  
 8. Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Müracaat esnasında bulunmayan anne, baba veya vasi noterden muvafakat belgesi ve vekaletname)
 9. Varsa eski pasaportu yanında getirecek.
 10. Engelli olan çocuklar için sağlık raporu getirecek
 
 
 
 
 
     Müracaat 15 dakika
9
Hizmet Pasaportu
 1. Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi aslı
 2. 2 Adet biyometrik fotoğraf
 3. Pasaport defter bedeli (Defterdarlık-bankalar)ve (makbuzlarda tahsil edilmiştir kaşesi ve ıslak imzalı olacak)
 4. Hizmet damgalı pasaport talep formu (Çalıştığı Kurum tarafından doldurulacak, Islak imzalı formun  üst kısmında imza, alt kısmında  imza ve mühür) (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne daha önceden yetkili olarak bildirilen kişiler tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olacak)
 5. Valilik Onayı
 6. Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi ( e-devlet kapısı barkod numaralı veya okuldan alınanlar ıslak imzalı olacak ) veya ( Yurt dışında Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge)  
 7. Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Müracaat esnasında bulunmayan anne, baba veya vasi noterden muvafakat belgesi ve vekaletname)
 8. Varsa eski pasaportu yanında getirecek.
 9. Engelli olan çocuklar için sağlık raporu getirecek
 
 
 
 
 
 
 
 
   Müracaat 15 dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                                                   
İlk Müracaat Yeri                   : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü                                                                              İkinci Müracaat Yeri            : Kırşehir Valiliği
İsim                                        : Mehmet KAYA                                                                                                                    İsim                                        : Ramazan YILDIRIM
Unvan                                    : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü                                                                                    Unvan                                    : Vali Yardımcısı
Adres                                     : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü/KIRŞEHİR                                                            Adres                                     : Valilik
Tel                                          : 0 386 213 29 49                                                                                                               Tel                                          : 0 386 213 50 97
Faks                                       : 0 386 213 44 70                                                                                                               Faks                                       : 0 386 213 33 97
E-Posta                                  : kirsehirilnufus@nvi.gov.tr                                                                                             E-Posta                                  : ramazan.yildirim@icisleri.gov.tr